Alkoholpolitik

Alkohol-, ryge- og misbrugspolitik på Ringe Friskole

På Ringe Friskole mener vi at alkohol i nogle sammenhænge, kan være en del af vores kultur og derfor naturligt indgår ved højtider, familiefester, fredagsmiddage sammen med familie og venner. Vi mener derfor, at det kan være vigtigt at vise vores børn og unge, at voksne mennesker kan nyde alkohol på fornuftig vis, hvis der er en velegnet anledning til det. 

Det er dog vigtigt at gøre klart at

  • alkohol, rusmidler og cigaretter o. lign IKKE er for børn
  • ansatte, der udfører deres job, altid opfattes som professionelle og ikke som privatpersoner
  • alkohol- og misbrugsproblemer ikke er en privatsag

Skolens politik over for eleverne er:

Hvad angår rusmidler; herunder alkohol, snus, cigaretter/e-cigaretter, hårde eller såkaldte bløde stoffer, så kan det på ingen måde accepteres, at elever indtager eller er i besiddelse af disse på skolens område. Dette gælder også ved ture, lejrskoler eller arrangementer i skolens regi. Opdages eleven i at indtage eller besidde rusmidler, eller er der kraftig mistanke herom, kontaktes forældrene straks, eleven sendes hjem, og forældre og elev indkaldes hurtigst muligt til møde på skolen. 

I tilfælde af brud på reglerne, sendes eleven midlertidigt hjem, og konsekvensen kan være opsigelse af samarbejdet. Det vil naturligvis være med fokus på at hjælpe eleven.

Som skole har vi ansvar for at oplyse og formidle om de problemer, der er forbundet med indtagelse af rusmidler, samt rygning. Vi er forpligtet på, i samarbejde med forældrene og SSP (Skole, socialforvaltning og politi) at arbejde på at vores elever opnår sunde holdninger i forhold til alkohol.

Dette gør vi dels ved undervisningsforløb med/for eleverne i samarbejde med kommunens SSP-medarbejdere, på møder med forældrene, hvor forældrene fælles aftaler regler for klassens festkultur i 8. + 9.klasse. Der er her tale om aftaler for en festkultur, der ligger udenfor skoleregi, hvilket således ikke er omfattet af skolens politik omkring rusmidler.

”Facts om alkohol:
Der er flere grunde til at skole og forældre i fællesskab bør medvirke til at bremse unges forbrug af alkohol:
Det er blandt de børn og unge, der ryger og drikker, at vi senere finder dem, der eksperimenterer med stoffer.
Lovgivningen signalerer, at børn under 16 år ikke bør drikke alkohol. 
Alkohol påvirker børnenes hjerner, der er under udvikling. Alkohol nedsætter bl.a. hukommelsen og indlæringen.
Børn, der ikke drikker alkohol, vil sjældnere begynde at ryge og eksperimentere med andre stoffer.
Sen alkoholdebut nedsætter risikoen for, at den unge senere får et stort alkoholforbrug og udvikler alkoholproblemer
Unge der ikke drikker alkohol, er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøer”

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Påvirkede forældrene i afhentningssituationer: 

Skolen udleverer ikke børn til påvirkede forældre i afhentningssituationer. I det tilfælde vil skolen sørge for, at barnet hentes af et andet familiemedlem. Der vil efterfølgende blive indkaldt til møde, for at få hændelsen drøftet og her afklare, om der er tale om et misbrug. Ledelsen inddrages altid i sådanne beslutninger. 

Forældre må ligeledes ikke møde påvirkede op på skolen i andre sammenhænge. Man vil da blive bedt om at forlade skolen.

Skolens politik for forældrearrangementer

Det er normalt ikke tilladt at indtage eller nyde alkohol på skolens grund. Ved særlige lejligheder, som er listet op herunder, er det dog tilladt at nyde alkohol, som kan være en naturlig del af et arrangement.

Hvad angår rygning, så følger vi dansk lovgivning, hvilket betyder, at der ikke må ryges på skolens område. Det forventes at både ansatte og forældre påtaler overtrædelse af ovenstående. 

Ved følgende lejligheder kan forældre og ansatte nyde alkohol. Her er det skolen, der inviterer og køber alkohol ind. Alkohol i den forbindelse er vin eller øl, men ikke spiritus: 

  • Ved aftenforfriskning på fælleslejren kan der nydes vin eller øl, efter eleverne er lagt i seng.
  • Ved frokost/aftensmad efter arbejdsdag på skolen, kan der nydes vin eller øl. 
  • På lejrskoler kan der nydes vin eller øl, efter eleverne er gået til ro.

Ved disse lejligheder, som ved al anden skoleaktivitet på eller uden for skolen, er det vigtigt at skolens personale altid handler og agerer som ansvarlige voksne.

Arrangementer arrangeret af forældre på skolens område, hvor forældrene selv indkøber alkohol:

Ved klassearrangementer med forældrene, på skolens matrikel, er det forældrerådet, der beslutter om der kan nydes øl, vin, gløgg eller lignende, men ikke spiritus. 

Ved den årlige forældrefest arrangeret af forældrene i 1. kl., hvor eleverne ikke er til stede, kan der nydes alkohol, herunder også spiritus. 

Skolens politik over for personalet

Skolens ledelse kan derudover tillade indtagelse af alkohol på skolens matrikel, hvor skolen er vært for personalearrangementer, udenfor skolens åbningstid. 

Erfares det, at en medarbejder har et misbrugsproblem, tilbydes passende hjælp. De nærmere rammer er beskrevet i skolens personalepolitik. 

Enhver overtrædelse af reglerne behandles efter de normale ansættelsesmæssige regler og det vurderes fra sag til sag, hvad der er rigtigt at gøre. 

aug 2022 

Ringe Friskole