At være forældre

Et tillids- og værdifællesskab

I Danmark har vi en grundlovssikret ret til at skabe og drive friskoler baseret på et pædagogisk værdifællesskab, hvis omdrejningspunkt er skolekredsen. Alle kan være medlem af skolekredsen, men alle i forældrekredsen er pr. definition medlem. Skolekredsen afholder den årlige generalforsamling, der blandt andet godkender skolens regnskab og vælger bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er således skolens øverste ledelse og ansætter skolens daglige ledelse. Denne består af friskolelederen og skolens forstander. Disse ansætter i samarbejde skolens øvrige personale. Det er på verdensplan helt unikt at en forældre- og skolekreds kan drive deres helt egen skole ud fra idealer og tanker der er deres. Disse idealer og tanker er nedfældet i skolens værdigrundlag, der udgør skolens ”grundlov”. Og fuldstændig som enhver anden grundlov ændrer man ikke uden videre værdigrundlaget. 


 Ringe Fri- og Efterskoles værdigrundlag:

Ringe Fri- og Efterskole tror at en hverdag, 

der bygger på gensidig tillid og respekt 

samt ligeværdighed og forpligtende fællesskab,
vil være grobund for læring og udvikling, 

give dannelse og uddannelse,
udvikle nysgerrighed og mod, 

styrke selvstændighed og selvtillid
samt skabe engagement og livsglæde

Der er vide rammer for hvordan man driver sin friskole. Det skaber enestående muligheder for at bedrive undervisning på mange forskellige og eksperimenterende måder. Dog skal skolen sikre sig at undervisningen står mål med folkeskolens og at børnene opdrages i den demokratiske tradition. Denne frihed forpligter på en positiv måde friskolerne til ikke blot at kopiere folkeskolens arbejde og pensum, men rent faktisk tænke skolens værdier ud i undervisningen og børnenes dagligdag. For at denne proces holdes levende og hele tiden diskuteres er forældrenes aktive deltagelse i skolens liv helt afgørende. Med andre har vi kun en skole fordi en gruppe aktive forældre er enige om nogle grundlæggende værdier, som de har valgt skole ud fra. Derfor er det også vigtigt at man som familie har nikket ja til værdigrundlaget. 

Ligeså vigtigt er begrebet tillid. Når man sender sit barn på vores skole er det afgørende at det gøres i tillid til at vi driver skolens hverdag på en god og betryggende måde. Tilliden skal gerne stikke så dybt at den også gælder, hvis tingene bliver svære og man oplever vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Hvis børn mærker forældrenes tillid til skolen som fraværende er grundlaget for en dårlig skolegang sikret. Tillid er et af tidens absolutte hurraord. Desværre lever vi i et samfund, hvor tilliden reelt set forsvinder og erstattes af kontrol og overvågning. Ingen af disse begreber har en plads på vores skole og vi finder dem decideret skadelige. Både for børnenes skolegang, men også for personalets muligheder for at skabe levende, tvangfri undervisning og en tryg arbejdsplads.

Klassestørrelse

Vi tilstræber ikke at optage mere end 20 elever i hver klasse. Vores erfaring siger os at denne størrelse er god både i forhold til en afbalanceret gruppedynamik med plads til mange venskaber, men også i forhold til overskuelighed både for elever og lærerne i klassen. I skolens overbygning optager vi gerne ekstra elever i klasserne. Vi oplever ikke bare at eleverne kan rumme det, men faktisk også at det er positivt for deres udvikling som klasse. På dette tidspunkt kender de hinandens personligheder indgående og det at tilføre ”nyt blod” skaber interessante muligheder for nye venskaber og anderledes konstellationer i klassen.