Skolens formål

Ringe Friskole, er en del af den kombinerede skole: Ringe Fri- og Efterskole, som bygger på de Grundtvig-Koldske skoletanker. Her er dialog, fællesskab, ansvarlighed og delagtighed nogle af nøgleordene.

Friskolen tilbyder en solid, spændende og alsidig undervisning, hvor også praktisk-musiske fag har stor vægt.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for det enkelte barn på dets vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Friskolen tilbyder undervisning fra bhkl. til 9. klasse, med tilbud om folkeskolens afgangsprøver efter 9. kl.

Undervisningen.

Den historisk-poetiske dimension i undervisningen på Ringe Friskole

Det historisk-poetiske er sammensmeltningen mellem undervisningens 3 sider, nemlig fantasien, sanseligheden og forstanden. Disse 3 måder at erkende på, er samordnede i undervisningen på vores skole.

Begrebet er Grundtvigs

“Undervisningens deltagere skal erkende nye muligheder for menneskers liv og for menneskelivet som sådan. Undervisningen skal holde livsmodet i live. I den historisk-poetiske undervisning forstås livet baglæns, men leves forlæns.”

Eleverne møder det levende og poetiske sprog som en stor del af undervisningen. Både i danskfaget, men også i den ugentlige fortælletime som er fælles for hele skolen, er den historisk-poetiske dimension med til at danne vore elever til et positivt livssyn. Derudover møder eleverne det levende ord gennem den historiske fortælling i klassens historieundervisning.

Eleverne lærer selv at formidle og at formulere sig i et poetisk sprog med en historisk bevidsthed.

På Ringe Friskole indgår det narrative naturligt i mødet med eleven.

Det narrative indeholder fortællinger, men også skjulte fortællinger.

Når eleven skal fortælle om sig selv fortæller han/hun om hændelsesforløb og oplevelser og denne fortælling siger også noget om personens måde at tænke og erkende på.

Det narrative bruges til:

at skabe identitet samt forstå verden omkring sig
at få indsigt i tanker, oplevelser, erfaringer, kultur, holdninger og værdier
at forbinde nutiden med fortiden og fremtiden
Derfor ligger der potentialer i at bruge fortællinger med eleverne.

Et forpligtende fællesskab

Skolen skal samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab, hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne tilsammen skaber et fællesskab, som er større end summen de enkelte dele.

At hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab er centralt, og skolen skal skabe mulighed for, at alle i frihed og ligeværdighed

kan blive en del af denne erfaring. Eksempelvis tager hele skolen hvert år på fælleslejr, vi har flere uger i løbet af året, hvor vi arbejder med temaer på tværs af klasserne.

Også forårskoncerten, gymnastikopvisningen, skuespillene m.m. er udtryk for en fælles indsats og oplevelse. Herigennem bliver eleverne gjort ansvarlige overfor hinanden

Familien – barnet – skolen

I barndommen skabes og formes grundlaget for det enkelte menneskes tilværelse.

Redskaber til at agere i deres børneverden.

Udvikle redskaber til at navigere i voksenverdenen med dens mange muligheder.

Møde hinanden med i ligeværdighed og med gensidig respekt.

Det positive møde med live.