Skolens historie

Skolens historie

Danmarks første friskole åbnede I 1852 i Dalby, tæt ved Kerteminde. Initiativtager var Chresten Kold, født i Thisted 1816, som søn af en skomager. Chresten Kold uddannede sig som skolelærer, men foragtede almueskolen, og åbnede efter et sidespring som missionær i Izmir i Tyrkiet, friskolen i Dalby.

Mange steder startede en friskole i storstuen eller køkkenet på en gård, hvor husbond stillede plads til rådighed til at egne og andres børn kunne undervises af en lærer eller lærerinde med samme ”frisyn” som forældrene.

Læser man Ida Jessens roman ”En ny tid”, støder man på navnet Rasmus Laursen, der her er lærer på Ringe Uddannelsesskole, hvor hovedpersonen, frøken Høy, blandt meget andet fik undervisning i botanik, historie, pædagogik, fortælling, bibelhistorie og tegning. Romanfiguren Rasmus Laursen, bygger på, eller er stærkt inspireret af, Laurs Rasmussen, der var grundlægger af Ringe Friskole i 1875 og senere den kombinerede skole Ringe Fri- og Efterskole.

Laurs Rasmussen, 15.3.1849-27.9.1919, friskolelærer. Født i Emborg ved Ry. Friskoletanken mødte Laurs Rasmussen i sin seminarietid, og det kostede ham stor overvindelse at underkaste sig lærereksamen på Blågårds seminarium 1873. Efter to år som huslærer i Ringe startede han Ringe friskole sammen med sin hustru der var uddannet på Testrup højskole. Den fødte fortæller var Laurs Rasmussen ikke og egentlig heller ikke en faglig kapacitet – alligevel nåede han i kraft af sin indfølingsevne og energi langt med sine elever.

Laurs valgte som den første friskolelærer 1886 at oprette en “Fortsættelsesskole” for sine konfirmerede elever. Så 10 år efter at friskolen blev oprettet kom fortsætterskolen, den senere efterskoleafdeling, til og dermed var Danmarks ældste kombinerede fri- og efterskole grundlagt.

I Ringe ledede han desuden byens tekniske skole 1893– 1907, var formand for venstre i Højrupkredsen, aktiv skytte og medlem af Ryslinge valgmenighed. I 1886 valgtes Laurs som første formand for Dansk friskoleforening. Hvis friskolen skulle bevare det gamle idégrundlag og dog være en tidssvarende skole, måtte den efter hans opfattelse skaffe sig en grundigere læreruddannelse og et bedre økonomisk grundlag. Fra 1891 ledede Laurs foreningens feriekurser, og på Ringe uddannelsesskole, som han 1902–15 drev sammen med sin øvrige skolevirksomhed, fik han uddannet ca. 100 lærere.

Med skoleloven af 1899 skabtes der mulighed for statstilskud. Laurs repræsenterede i mange år friskolen over for statsmagten og blev undertiden skarpt kritiseret af de livlige friskolefolk der især mente, at han solgte ud af friskolens gamle rettigheder.

I 1915 opgav Laurs Rasmussen sin skole og sit organisationsarbejde og flyttede til Silkeborg. Hans store uselviske indsats for friskolebevægelsen blev kun i begrænset omfang påskønnet – hans timelige løn blev “et Ridderkors og et nedbrudt Helbred”, skrev J. Jørgensen Borup, hans efterfølger som formand.

Oprindeligt lå skolen på hjørnet af Rolighedsvej og Søvej, men sidst i 1940’erne var det umuligt at udvide de eksisterende bygninger mere, og det blev besluttet at bygge en helt ny skole. Huset som husede Ringe Friskole, fortsætterskolen og uddannelsesskolen eksisterer desværre ikke længere. Det måtte lade livet da Søvej blev udvidet. Det lå ved siden af det hus, der i dag hedder ”Karens Minde”. Den nye skole blev bygget der hvor efterskolen i dag ligger – et par hundrede meter fra, hvor skolen oprindeligt lå – og indviet i 1955. Siden er bygget til af flere omgange, under skiftende forstandere og formænd og vi har netop her i efteråret færdiggjort en ombygning og modernisering af vores ”lillegang” her på friskolen.

Skolen har helt fra starten, med udgangspunkt i Laurs Rasmussens fascination, haft sit udgangspunkt i det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn. Det er her vi har vores rødder og herfra vores verden går. Vi er som udgangspunkt, sammen med jer, en gruppe forældre. Vi er så den del der har en læreruddannelse og I er den gruppe der har valgt os til at undervise jeres børn. Vi har sammen valgt at tage ansvar for vores børns skolegang, og det er stadig en af de bærende værdier på Ringe Friskole. Derfor har vi ansatte også vores børn her på skolen. Det er naturligt for os. Når vi sammen med jer skaber en skole med de værdier som vi vælger at lægge vægt på, så er det naturligt for os at tage vores børn med hen i den skole.

Som Chresten Kold tror vi på, at hvert barn er unikt og skabt med lyst til at lære og til at leve. Det er den lyst og det mod på livet som vi skal stimulere og udvikle. Vi tror også på, at børns udvikling sker i aktivt samarbejde med andre. Vi skal derfor styrke barnets netværk og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi tror også på:

·       at alle børn er født nysgerrige og videbegærlige

·       at vi er forpligtede til at styrke og udvikle disse evner

·       at dette bl.a. gøres igennem undervisning på højt fagligt niveau

·       at faglighed også skaber kreative, dynamiske alsidige børn som til stadighed tør undres og betages i den verden vi alle er en del af

·       at vi skal gøre børnene parate til at kunne og ville møde de udfordringer livet bringer i håbet om at kunne gøre en forskel

Vi bygger skole på udsagn som ligeværd, respekt og anerkendelseOplevelse, fantasi og faglig bredde, fordybelse, et aktivt, dynamisk og udviklende samspil med andre.

Vi gør rigtig meget sammen og vi gør det rigtig tit.

Vi mødes til:

·       morgensang og fadervor

·       middagssang

·       fredagsfortælletimer

·       skolekoncerter

·       julemøde

·       fælleslejr

·       emneuger

·       temadage

·       juleklippedag

·       magasindag

·       skolestartsfest

·       legepladsdage

·       temadag med efterskolen

·       motionsdag og morgenløb

·       Folkekøkken

·       Bedsteforældredag i Spiloppen

·       Forældrekaffe

·       Forældrefest

Vi har mange traditioner og ritualer sammen, som er med til at binde den enkelte sammen med sin omverden, sin historie og dermed sin identitet.

Formålsbeskrivelse:

Skolen har sit udgangspunkt i det Grundtvig-Koldske skole- og livssyn. Gennem mange fællesoplevelser, morgensang og foredrag/fortælling, samt grundig undervisning er det forma?let, at eleverne engageres og samtidig får lyst til at erhverve nyttige kundskaber. Gennem et godt og nært forhold lærere og elever imellem, bl.a. ved elevernes indflydelse på deres egen hverdag, skabes et trygt fællesskab på skolen.

Ringe Fri – og Efterskoles værdier:

Ligeværdighed og forpligtende fællesskab

Gensidig tillid og respekt

Engagement og livsglæde

Nysgerrighed og mod

Selvtillid og selvstændighed

Læring og udvikling

Dannelse og uddannelse

Ringe Fri- og Efterskole 1892

Ringe Fri- og Efterskole 1910